บริการ Our Service

Cannabis clinic doctor Bangkok thailand

ปรึกษาแพทย์และการวินิจฉัย

Consultation and Assessment

Cannabis clinic doctor Bangkok thailand

ตำรับยา

Pharmacopeia

ปรึกษาแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่าย
Longevity, Naturally

Medical marijuana is the use of cannabis for medicinal purposes. It is often used to treat a range of conditions, including chronic pain, inflammation, nausea, and muscle spasms.

  • Pain relief: Cannabis has been shown to be effective in relieving chronic pain and reducing inflammation. This can be particularly helpful for people who suffer from conditions such as arthritis, multiple sclerosis, and cancer.

  • Nausea relief: Medical marijuana can help to reduce nausea and improve appetite in people undergoing chemotherapy or suffering from conditions such as HIV/AIDS.

  • Muscle spasm relief: Cannabis has been shown to be effective in reducing muscle spasms and tremors in people with multiple sclerosis and other neurological conditions.

  • Anxiety and stress relief: Some people find that medical marijuana can help to reduce anxiety and stress, and may even be used as an alternative to traditional anxiety medications.

  • Sleep aid: Cannabis may be effective in improving sleep in people suffering from insomnia or other sleep disorders.

It’s important to note that more research is needed to fully understand the potential benefits and risks of medical marijuana. It’s also important to discuss the use of medical marijuana with a healthcare provider before starting treatment.