ใช้น้ำมันกัญชา ลดน้ำหนักได้ สวัสดีคลินิก Thailand’s Leading Medicinal Plant, Medical Cannabis Clinic, คลินิกกัญชา กัญชารักษามะเร็ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กัญชารักษาโรค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชา คลินิกกัญชาที่ไหนดี ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง รักษามะเร็งที่ไหน หมอมะเร็งเก่งๆ CBD THC กัญชานอนไม่หลับ รักษามะเร็งหาย กัญชารักษามะเร็งหายไหม แพทย์หญิงจินตนา คลินิกกัญชาดีดี cancer, cannabinoid, cannabis in thailand, cbd, health bangkok, marijuana, medical cannabis, sawasdee clinic, thai clinic, thai herb, thai medicine, thailand cannabis, thc, กรุงเทพ, กัญชง, กัญชา, กัญชาการแพทย์, กัญชารักษามะเร็ง, กัญชารักษาโรค, กัญชาแก้ปวด, คลีนิก, คลีนิกกัญชา, คีโม, นอนไม่หลับ, มะเร็ง, มะเร็งระยะสุดท้าย, มะเร็งลำไส้, ยากัญชา, สมุนไพรไทย, สวัสดีคลีนิกเวชกรรม, สุขภาพผู้หญิง, เคมีบำบัด, เครียด, แพทย์แผนไทย, แพทย์หญิงจินตนา, พาร์กินสัน, ซึมเศร้า

กัญชาช่วยลดความอ้วน ?

กัญชามีส่วนประกอบของสารเคมีมากกว่า 450 ชนิด โดยมากกว่า 105 ชนิดเป็นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) มีองค์ประกอบหลักคือ THC และสารชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกัน เช่น Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), Cannabichtomme (CBC), Cannabigerol (CBG) เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการสังเคราะห์สารที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC ขึ้นมาใหม่อีกหลายชนิด รวมถึงการค้นพบกลไกการออกฤทธิ์ของสารในกลุ่มนี้

ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้สูบกัญชาประมาณ 17.4 ล้านคน ซึ่งประมาณ 4.6 ล้านคนสูบเป็นประจำทุกวัน การศึกษาระบาดวิทยาที่ผ่านมาพบว่าในผู้ที่สูบกัญชามีความชุกของโรคอ้วน และโรคเบาหวานต่ำกว่าคนที่ไม่เคยสูบกัญชา แสดงให้เห็นว่าสาร cannabinoid ที่พบในกัญชาอาจมีความสัมพันธ์กับระบบการเผาพลาญของร่างกาย

การวิจัยในปี 2554 สำรวจสองแบบโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50,736 คน สรุปว่าผู้ที่ไม่ใช้กัญชามีอัตราโรคอ้วนสูงกว่าผู้ที่ใช้อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

Reduced Body Mass Index and Obesity Rates in Cannabis Users
งานวิจัยชี้ คนใช้กัญชา น้ำหนักลด

อัตราโรคอ้วนในการสำรวจ 2 ครั้งคือ การสำรวจครั้งแรก ค่าเฉลี่ยอัตราโรคอ้วน 22.0% ในช่วง 12 เดือนที่ลดลงเหลือ 14.3% และการสำรวจครั้งที่สอง ค่าเฉลี่ยอัตราโรคอ้วน 25.3% ในช่วง 12 เดือนลดลงเหลือ 17.2% ในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่รายงานว่าใช้กัญชาอย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์ โดยสรุปว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคอ้วนลดลงตามความถี่ในการใช้กัญชา

การศึกษาอีกชั้นหนึ่งในปี 2018 ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้กัญชามีดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงและมีโรคอ้วนน้อยลง การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่ากัญชาใช้ปริมาณแคลอรี่เพิ่มขึ้น

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is fig-2.jpg
Theoretical Explanation for Reduced Body Mass Index and Obesity Rates in Cannabis Users
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6340377/

Ms. Penner และคณะ ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบกัญชากับระดับน้ำตาลในเลือด ในอาสาสมัคร 4657 ราย โดยให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า 579 ราย สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา 1975 ราย เคยสูบกัญชามาก่อน แต่ในปัจจุบันเลิกแล้ว และ 2103 ราย ไม่เคยสูบกัญชาเลย จากนั้นทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 9 ชั่วโมง และประเมินภาวะต้านอินซูลินด้วย HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา ร้อยละ 16 นอกจากนั้นยังมีค่า HOMA-IR ต่ำกว่าร้อยละ 17 ระดับคอเลสเตอรอล HDL สูงกว่า 1.63 mg/dL และมีรอบเอวเล็กกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งก่อนและหลังการปรับค่าพหุตัวแปร (Multivariate adjustment) รวมถึงตัดข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานออกไป ส่วนกลุ่มที่เคยสูบกัญชาแต่เลิกแล้ว ไม่พบว่ามีการลดลงของระดับน้ำตาลเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา จึงสันนิษฐานได้ว่าผลของกัญชาที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดจะมีผลเฉพาะช่วงที่ใช้กัญชาอยู่เท่านั้น

CBD Oil to Lose Weight: Is It a Scam?

การใช้ CBD ยังสามารถช่วยลดปริมาณอาหารที่คุณกินได้ นอกจากนี้สามารถเพิ่มการเผาผลาญของคุณ จากผลของกลไกทั้งสองนี้สามารถลดน้ำหนักได้ในระดับที่สูงขึ้น มีการศึกษาวิจัยอีกจำนวนมากที่สรุปถึงผลลัพย์ของการใช้กัญชาต่อระบบการเผาผลาญของร่างกาย เมื่อระบบการเผาผลาญของผู้ใช้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์จะทำให้น้ำหนัก หรือ การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ลดลงอย่างชัดเจน

Medical Marijuana and Obesity | Marijuana Doctors


กัญชามีส่วนเชื่อมโยงกับค่าดัชนีมวลกายและอัตราโรคอ้วนที่ลดลง จากต้นต่อต่างๆ อาทิ:

  • ลดการบริโภคแอลกอฮอล์
  • เพิ่มระดับกิจกรรมในบางคน ความ active ของผู้ใช้ให้มีแรง
  • ส่งผลต่อการเผาผลาญ
  • ช่วยในเรื่องการนอนหลับ
  • ลดความเครียด ความกังวล (สาเหตุที่ทำให้หลายคนกินมากขึ้น)
  • กระตุ้นระบบการทำงานของสมองและร่างกา

“Longevity, Naturally”

www.sawasdeeclinic.com

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

ปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 029724013

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *