มะเร็งปอด

ทำความเข้าใจ – มะเร็งปอด – คนไข้มะเร็ง

มะเร็งปอดพบเป็นอันดับสองในมะเร็งที่พบรวมทั้งหญิงและชาย แต่เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ได้แก่
การสูบบุหรี่ ทั้งเป็นผู้สูบเองและอยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่ (ควันบุหรี่มือสอง) รวมถึงสารก่อมะเร็งอื่นๆเช่น แร่ใยหิน ก๊าซเรดอน

ดาวโหลด บทความ มะเร็งปอด ทำความเข้าใจเบื้องต้น และแนวทางการรักษาในการแพทย์แผนปัจจุบัน

การรักษามะเร็งปอด
การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่เป็น ระยะของโรค และ สภาวะของผู้ป่วย การตัดสินใจของแพทย์จึงอาจแตกต่างกันไปใน แต่ละราย

การฉายรังสี
การใช้รังสีพลังงานสูงเข้าท้าลายเซลล์มะเร็ง เพื่อไม่ให้แบ่งตัวเจริญเติบโตต่อไปอีก และถูกก้าจัดภายในร่างกายด้วยระบบการทำงานของร่างกายปกตินั้นนับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดี และไม่เจ็บปวด มากนัก และในระยะแรกของโรคยังเป็นทางเลือกในการรักษาแทนที่การผ่าตัด ในกรณีที่สภาวะของผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดได้ ส้าหรับโรคที่ระยะมากขึ้น การฉายรังสีก็มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับยาเคมีบ้าบัด

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
ยาเคมีบำบัดมีบทบาทที่ส้าคัญในการรักษามะเร็งปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เสริมฤทธิ์กับการฉายรังสี แต่แน่นอนว่าผลข้างเคียงจากการรักษาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากยาเคมีบำบัด
แล้ว ในปัจจุบันมีทั้งการรักษาด้วยยาชนิดจับกับเป้าหมายบนเซลล์มะเร็ง ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในการเลือกใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย

https://www.sawasdeeclinic.com/chemotherapy-cannabis-treatment/
Chemotherapy ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยเคมีบำบัด บรรเทาด้วยกัญชาทางการแพทย์

การผ่าตัด
การผ่าตัดมีบทบาทตั้งแต่การวินิจฉัย เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยชนิดของโรคมะเร็งปอด การประเมินว่ารอยโรคไปต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ ในมะเร็งปอดระยะแรก หากรอยโรคที่เป็นสามารถผ่าตัดออก ได้หมด และไม่มีการกระจาย การผ่าตัดเป็นการรักษาโรคเป็นหลักโดยไม่ต้องมีการรักษาอื่นเสริม แต่ในระยะโรคที่เป็น มากขึ้น อาจต้องใช้การรักษาที่ผสมผสานหลายวิธีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์แต่ละสาขาร่วมกัน

 

 

“Longevity, Naturally”

 

www.sawasdeeclinic.com

 

สวัสดีคลีนิกเวชกรรม Sawasdee Clinic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *